Regulament propriu de organizare si funczionare al servicului

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a serviciului social furnizat in comunitate:
„Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“

cod serviciu social 8899 CPDH-II
furnizat de ASOCIAȚIA VIHARSAROK

 

 

Articolul 1
Definiție

 

   Regulamentul de organizare si funcționare este un document propriu al serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“ aprobat prin decizie al Asociația Viharsarok nr. 04/2022 prin care a fost înființat, in vederea asigurării funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

 

Articolul 2
Identificarea serviciului social

 

   Serviciul social „ Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti.“, cod serviciu social 8899-CPDH-II înființat si administrat de furnizorul Asociația Viharsarok acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 0007320 CUI 16495712,  sediul Comuna Dârjiu, Sat Mujna, str. Viharsarok nr. 2.

  

Articolul 3
Scopul serviciului social

 

Scopul serviciului social furnizat în comunitate „ Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti “este îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor prin ameliorarea situației de criză al persoanelor vulnerabile aflate în risc social crescut.

Este un serviciu în comunitatea in comuna Dârjiu și dorim să venim în sprijinul persoanelor defavorizate, în special vârstnici care nu au aparținători sau sunt imobilizați la pat și nu își permit din pensia lor minimă să-și cumpere hrana necesară. Prin acest proiect noi venim cu o masă caldă, de trei ori pe săptămână, din bucătăria noastră Vih-Kolc din Mujna, de la care pregătim masa caldă și avem un protocol de colaborare cu Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Dârjiu, prin care identificăm beneficiarii cei mai potriviți.

 

Articolul 4
Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare

 

(1) Serviciul social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti.“, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/ 2011 – a asistenței sociale cu modificările ulterioare, a Legii nr. 17/ 2000 - Privind asistență socială a persoanelor vârstnice - republicată, precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 7.- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

(3) Serviciul social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti.“ este înființat hotărârea furnizorului privat de servicii sociale nr. 04/2022.

 

Articolul 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 

   (1) Serviciul social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti.“ se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in standardele minime de calitate aplicabile.

   (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti.“ sunt următoarele:

a) intervenția integrată;

b) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;

c) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezentă;

d) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;

e) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;

f) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

g) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

h) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

i) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

j) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

k) promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistenta sociala, precum si cu toți actorii sociali din partea beneficiarului sau in situația in care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare sociala care necesita planificarea activităților pe perioada determinata de timp. 

l) promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali.

Articolul 6
Beneficiarii serviciilor sociale

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“   sunt:

- copiii din familiile care se află într-o situație materială precară, expuse marginalizării și excluziunii;

- persoanele în vârstă de peste 65 de ani, care venituri este minime;

- sunt imobilizate la domiciliu, fiind lipsite de posibilitatea de a-și asigura hrana zilnic;

- nu beneficiază de sprijinul aparținătorilor;

-să aibă domiciliul sau reședința pe comuna Dârjiu si comuna Ulieș;

 

(2) Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti “ sunt următoarele:

1. Cerere de acordare de servicii (document tipizat, se completează la sediul serviciului social);

2. Cartea de identitate, certificatul de naștere, certificat de căsătorie, după caz, ale solicitantului; (copie+original);

3. Certificatul de încadrare în gradul grav de handicap (copie, unde este cazul);

4. Acte doveditoare de venituri/ cupon de pensie și decizie – după caz (copie);

 

Decizia de admitere/ respingere este luata de coordonatorul serviciului si managerul de proiect. Dispoziția de admitere/ respingere a cererii se comunica solicitantului.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între furnizorul de

servicii sociale și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile pârților, precum și condițiile de finanțare. După încheierea contractului un exemplar se înmânează beneficiarului și un exemplar rămâne la dosarul acestuia.

b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

- copiii din familiile care se află într-o situație materială precară, expuse marginalizării și excluziunii;

- sunt persoane vârstnice așa cum sunt definite în actele normative în vigoare aflate într-o situație de dificultate, singurătate, abandon, lipsă de sprijin psihosocial (situații de dependență sau/ și în risc de excluziune socială).

- persoane vârstnice cu deficiente locomotorii;

(3) Condiții de încetare a acordării serviciilor la domiciliu:

- la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia;

- prin decizia furnizorului serviciului;

- prin acordul pârților;

- deces;

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti “au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

Articolul 7
Activități si funcții

 

Principalele funcții ale Serviciul social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“ sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:

1. evaluarea inițială: realizată la prima întâlnire cu beneficiarul de către asistentul social pentru a identifica nevoile individuale și familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenție. În cadrul acestui proces, persoana primește gratuit informații privind drepturile sociale de care poate beneficia, dar și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea inițială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului și comunității și elaborarea planului de servicii comunitare.

2. elaborarea planului de intervenție: cuprinde măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluționarea situațiilor de nevoie sau risc social identificate, precum și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul.

3. aplicarea planului de intervenție:

- realizarea unor activități de informare și consiliere,

- educație extra curriculară în funcție de situația dată,

- activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate,

- sprijin in procesul de obținere a actelor de identitate și de stare civilă,

- evaluare nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale: sprijin pentru obținerea documentelor necesare asigurării medicale, încadrării în grad de dizabilitate;

- facilitare acces la diverse servicii medicale de bază;

b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de

neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:

1. activități de sensibilizare și informare a populației prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii  susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori;

2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass-media a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate a serviciului social;

3. elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;

c) de informare a potențialilor beneficiari și a publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. activități de sensibilizare și informare a populației prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie;

2. promovarea participării sociale prin diseminarea prin canalele mass-media a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate;

3. informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile;

4. deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/ sau fotografii de informare sau publicitare, postate pe site-ul proprii;

a) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. elaborarea unor proceduri și chestionare prin care personalul de specialitate să poată măsura gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate în planificare, dezvoltarea, administrarea și evaluare serviciilor sociale acordate;

b) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului social prin

realizarea următoarelor activități:

1. de coordonare a serviciului social, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior;

2. de instruirea continuă a personalului de specialitate privind cunoașterea procedurile utilizate pentru acordarea serviciilor sociale licențiate;

3. de cunoaștere și respectare a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate serviciului social;

4. de încurajare a furnizorului de servicii privind crearea condițiilor necesare implicării active a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii activităților și creșterea calității vieții beneficiarilor;

5. încurajarea, pe lângă angajații proprii, angajării cu contracte de voluntariat a voluntarilor,

conform legii;

6. revizuirea, ori de câte ori este necesară, a fișelor de post pentru angajați;

7. întocmire de propuneri privind investițiile, achizițiile publice, materialele necesare bunei

funcționări a activităților, planului de perfecționare a personalului, bugetul serviciului social;

 

 

Articolul 8
Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

 

(1) Serviciul social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“ funcționează cu un număr de 3 persoane, din care:

a) personal de conducere coordonator serviciu; 1

b) personal de specialitate:  asistent social 1

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire, după caz; 1

d) voluntari:

Raportul angajat/ beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în

funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

     

Articolul 9
Personalul de conducere

 

(1) Serviciul Social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“ va funcționa în cadrul Asociația Viharsarok având desemnat un coordonator acestuia.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigura coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;

i) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

Articolul 10
Personalul specialitate si auxiliar

 

Personalul specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent social;

(2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

e) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

Personalul administrativ

(1)) Personalul administrativ este reprezentat de asistent comunitar care conducere autovehiculul

(2)  Atribuțiile conducătorului auto sunt:

  1. transportul  mesei  calde   ambalate,   de  la  sediul   furnizorului  la domiciliul beneficiarilor
  2. transportul pachetelor alimentare si al altor ajutoare materiale (după caz)
  3. asigurarea   respectării   normelor   sanitar-veterinare   privind   transportul   produselor   de origine animala cu mașina de serviciu
  4. raportarea   situațiilor   de   urgenta   social-medicala   identificate   in   urma   contactului   cu beneficiarii, asistentului social

 

 

Articolul 11
Finanțarea serviciului


  (1) In estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are in vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

   (2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigura, in condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

b)  bugetele  locale  ale comunelor,  orașelor  și municipiilor  pe  raza  cărora  sunt  furnizate serviciile sociale;

c) bugetul de stat;

d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

e) din fonduri proprii

f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) contribuția persoanelor beneficiare, după caz;

h) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.